Q-teatterin asiakaspalvelurekisterin tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu miten Q-teatteri ry:ssä (LY 08719618) käsitellään henkilötietoja. Henkilötiedolla tarkoitetaan sellaista tietoa, josta yksittäinen henkilö on suoraan tai epäsuoraan tunnistettavissa. Henkilötiedosta käytetään tässä tietosuojaselosteessa myöhemmin sanaa ”käyttäjä”. Tietosuojaselostetta sovelletaan Q-teatteri ry:n tarjoamiin tapahtumapalveluihin

REKISTERINPITÄJÄ
Q-teatteri ry (LY 08719618).

Käyttäjä voi ottaa yhteyttä Q-teatteriin seuraavia yhteystietoa käyttäen:Q-teatteri ry 

Tunturikatu 16

00100 Helsinki

p. 044 248 7835
q-teatteri@q-teatteri.fi

1. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS JA KÄSITTELYPERUSTEET

Henkilörekisterin pitämisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde) ja/tai henkilön oma suostumus; henkilötietoja kerätään ao. mainituilla tavoilla
• käyttäjä on ostanut/varannut pääsylippuja Q-teatterin hallinnoimiin tilaisuuksiin, sisältäen myös Baltic Circle-festivaalin lipunmyynnin niiltä osin kuin se tapahtuu Q-teatterin käyttämän Tiketin järjestelmän kautta
• muu sopimussuhde, esim. käyttäjä on rekisteröitynyt Q-teatterin asiakaskirjeen/tiedotteen (sähköinen ja/tai perinteinen posti) tilaajaksi
• käyttäjä on osallistunut Q-teatterin markkinointikampanjoihin

Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:
• pääsylippujen toimittaminen ja asiakassuhteen hoitaminen
• asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palveluiden toimittaminen
• suoramarkkinointiin
• asiakasviestintään

2. KERÄTYT TIEDOT JA TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti käyttäjältä itseltään, tietojen kerääminen voi myös tapahtua Palvelun teknisessä toteutuksessa automaattisesti.

Tiedot, jotka rekisteröity antaa ja tiedot joita asiakaspalvelurekisteri sisältää
Tilanteesta riippuen, joko kaikki, tai vain osa seuraavista:
• suku- ja etunimi
• edustamansa organisaation nimi
• sähköpostiosoite
• postiosoite
• puhelinnumero
• tieto varatuista/ostetuista tuotteista
• varausnumero
• asiakasnumero

Tietoja kerätään
• ostettaessa/varattaessa pääsylippuja
• ilmoittautuessa sähköisen / perinteisen uutiskirjeen tilaajaksi
• yhteistyökumppanin Tiketin asiakasrekisteristä, vain Q-teatterin järjestämien tilaisuuksien asiakkaat
• evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

3. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Lipun varaamisen tai ostamisen yhteydessä kerättyjä tietoja säilytetään kirjanpitolain mukaisesti kuusi vuotta.
Tiedot jotka ovat kerätty henkilön itse ilmoittautuessa Q-teatterin markkinointirekisteriin, joko sähköpostilistalle tai perinteiselle postituslistalle, säilytetään Q-teatterin asiakaspalvelurekisterissä kunnes asiakas itse ilmoittaa haluavansa tietonsa pois listalta, tai kunnes muuten huomataan tietojen paikkansapitämättömyys / vanhentuminen.

4. KOLMANSIEN OSAPUOLIEN KÄYTTÄMINEN

Q-teatteri käyttää lipunmyyntinsä toteuttamiseen ja asiakasrekisterinsä ylläpitämiseen Tiketin palveluja. >> Tiketin tietosuojaseloste

5. TIETOJEN KÄSITTELY EU/ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLA

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle palveluiden tuottamiseen ja tarjoamiseen liittyen. Tiketti käyttää australialaista Campaign Monitoria uutiskirjeen lähettämiseen ja markkinoinnin kohdentamiseen.

6. TIETOJEN SUOJAUS JA LUOTTAMUKSELLISUUS

Tietoja voivat Q-teatteri ry:ssä käsitellä vain henkilöt joiden työnkuvaan se kuuluu, ja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti. 

7.  ERILLISET HANKKEET

Q-teatteri toimii osatoteuttajana Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukemassa Tule nähdyksi -hankkeessa v. 2020-2023. Hankkeen aikana tuotetaan nuorten kanssa työskenteleville infopaketti, joka sisältää erilaisia, hankkeessa käytettyjä soveltavan taiteen harjoitteita. Infopakettiin liitetään mukaan myös soveltavan teatteritaiteen toimijoiden yhteystietolista, jonka tarkoituksena on jakaa tietoa nuorten kanssa työskenteleville maamme soveltavan teatteritaiteen tekijöistä.
KERÄTTÄVÄT TIEDOT:
ryhmän/toimijan nimi
Yhteyshenkilön nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Osoite ja paikkakunta
www-osoite
TIETOJEN JULKAISU
em. kerättävä yhteystietolista julkaistaan sähköisesti hankkeen infopaketin yhteydessä marraskuussa 2022

Q-teatteri toteuttaa Näyttelijä peilinä vanhemmuuden ensiaskelissa -hanketta Helsingin kaupungin kehittämisavustuksella vuosina 2021-2023.
Syksyllä 2022 toteutamme esityksiä yhteistyössä Helsingin perhevalmennuksen kanssa. Näiden esityksien yhteydessä keräämme osallistujilta ilmoittautumistiedot ennakkoon.
KERÄTTÄVÄT TIEDOT:
Etu ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Mahdollisen seuralaisen etu- ja sukunimi
TIETOJEN KÄYTTÖ
Kerättyjä henkilötietoja käytetään ilmoittautumislomakkeessa mainittujen esityksien ilmoittautumiseen ja sen jälkeen sähköpostitse kerättävään palautteeseen. Rekisterin ylläpitäjällä ei ole oikeutta luovuttaa annettuja yhteystietoja eteenpäin kolmannelle osapuolelle. Tietoja ei säilytetä esityksien ja palautteen keruun jälkeen. Palautteeseen vastaaminen on vapaaehtoista.

8. KÄYTTÄJÄN OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa tietonsa, sekä oikeus tietojen korjaamiseen ja poistamiseen.
Käyttäjällä on oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen.
Käyttäjällä on myös oikeus kieltää suoramarkkinointi ja oikeus peruuttaa suostumus.
Käyttäjä voi pyytää profilointikieltoa, jolloin hänen tietojaan ei voi käyttää suoramarkkinoinnin ja mainonnan kohdentamiseen.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa tallennetut tietonsa, tai vaatia niihin täydennystä/korjausta tai
pyytää tietojensa poistamista rekisteristä, pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

9. OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli käyttäjä katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.
Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
sähköposti: tietosuoja@om.fi
puhelin: 029 56 66 700

9. MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojalainsääsäädännön muuttumiseen. Muutoksista ilmoitamme palveluissamme ja/tai käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen.

Tietosuojaseloste on julkaistu 24.5.2018
viimeksi päivitetty 30.8.2022